Regulamin sklepu internetowego (świadczenia usług drogą elektroniczną)

§1

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad i warunków korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.pilguni.com/, ze szczególnym uwzględnieniem zasad składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 2. Właścicielem sklepu i prowadzącym sklep jest Jacek Filipiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA IMPORT-EXPORT-PILGUNI Filipiak Jacek, zarejestrowany w CEIDG przez Urząd Miejski w Bielsku- Białej, NIP 5532133891, REGON 072300329, z miejscem wykonywania działalności w Bielsku- Białej (43-300) przy ulicy 1 Maja 24.

§2

Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie pojawią się niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 3. Strona umowy – Usługodawca lub Klient;
 4. Konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych;
 5. Login Klienta - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę;
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę;
 7. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.pilguni.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 8. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług dostępnych pod adresem www.pilguni.com;
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 11. Towar zindywidualizowany - Towar z cechami indywidualnymi, nadanymi przez Klienta;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 14. Usługodawca – Jacek Filipiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA IMPORT-EXPORT-PILGUNI Filipiak Jacek, NIP 5532133891, REGON 072300329, z miejscem wykonywania działalności w Bielsku- Białej (43-300) przy ulicy 1 Maja 24;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży
 16. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za towar;
 17. Cena końcowa – ostateczna wysokość ceny obejmująca cenę oraz koszty przesyłki;
 18. Przedpłata - dokonanie przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy;
 19. Wysyłka za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
 20. PayPal - system płatności internetowych;
 21. Wada fizyczna – brak właściwości towaru, którą powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z jego właściwości lub przeznaczenia. Towar ma wadę fizyczną również wtedy, gdy nie ma właściwości o których Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając wzór lub nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub został wydany w stanie niepełnym;
 22. Wada prawna – gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo gdy jest obciążony prawem na rzecz osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towaru wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

§3

Obowiązki Klienta (Użytkownika)

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami praw, postanowieniami Regulaminu. Ponadto zobowiązuje się do nie dostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§4
I. Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.pilguni.com po dokonaniu rejestracji pod adresem www.pilguni.com/rejestracja. W tym celu należy wypełnić formularz udostępniony pod adresem www.pilguni.com/rejestracja i postępować zgodnie z komunikatami lub informacjami. Po wypełnieniu formularza, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji. Po dokonaniu rejestracji Klient ma możliwość zalogowania się.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. www.pilguni.com, dokonać zalogowania, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

II. Proces składania zamówienia:

 1. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru (w tym jego rozmiaru i koloru) znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient wybiera formę wysyłki. Po kliknięciu na pole „Złóż zamówienie", Klient przechodzi do wyboru formy płatności w oparciu o wyświetlane komunikaty. Kolejny krok to ostateczne złożenie Zamówienia. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

III. Proces składania zamówienia Towaru zindywidualizowanego

 1. Klient ma możliwość Zamówienia Towaru zindywidualizowanego. Poprzez kliknięcie na pole "Stwórz własną kompozycję", Klient przechodzi do edytora tekstu, w którym wpisuje cechy przedmiotu zindywidualizowanego (np. wpisanie imienia, słowa, inicjału), a następnie wysyła wiadomość z tymi cechami do Usługodawcy. Usługodawca dokonuje, w oparciu o te dane (np. wielkość napisu), wyliczenia ceny w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości, a następnie odsyła wiadomość zwrotną Klientowi, w której przedstawi cenę oraz indywidualny kod produktu. Jeżeli Klient zaakceptuje cenę, to wpisuje indywidualny kod produktu do specjalnego pola, a następnie wybiera formę wysyłki. Po kliknięciu na pole „Złóż zamówienie", Klient przechodzi do wyboru formy płatności w oparciu o wyświetlane komunikaty. Kolejny krok to ostateczne złożenie Zamówienia. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma obowiązek potwierdzić, że wie o konieczności zapłaty za towar
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Niezależnie od wybranego sposobu uiszczenia ceny i sposoby dostawy towaru, Klient poznaje cenę końcową przed dokonaniem zamówienia.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) w formie przedpłaty,

b) za pobraniem,

c) za pośrednictwem Pay Pal,

 1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem PayPal wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie PayPal.
 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę; w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony

do odmowy przyjęcia przesyłki.

 1. Jeżeli okaże się, że Usługodawca nie może zrealizować zamówienia z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, to niezwłocznie zawiadomi o tym Konsumenta, a jeżeli zapłata nastąpiła w formie przedpłaty lub za pośrednictwem PayPal zwróci Konsumentowi całą zapłaconą kwotę. Dotyczy to także Towaru indywidualnego
 2. Jeżeli okaże się, nawet przejściowo, że Usługodawca nie może zrealizować zamówienia z uwagi na to, że Towar o właściwościach zamówionych przez Konsumenta nie może być dostarczony, Usługodawca może zaproponować Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie dostarczenie Towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za taką samą cenę. W takim przypadku Usługodawca jednocześnie powiadomi Konsumenta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia takiego Towaru i odstąpienia od umowy. Dotyczy to także Towaru indywidualnego.
 3. Klient musi wyrazić zgodę na każdą dodatkowo płatną usługę.

§6
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – ul. 1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony wraz z Towarem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Towar powinien być zwrócony na adres: ul. 1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała.
 5. Usługodawca poinformuje Klienta o kosztach odstąpienia od Umowy
 6. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku Towarów indywidualnych (w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) którym zostały nadane w sposób trwały, na zlecenie Klienta właściwości ściśle z nim związane (np. imiona, słowa, inicjały).§7
Rękojmia za wady towaru

 1. Usługodawca odpowiada za to, że towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Towar objęty jest rękojmią w terminie 2 lat od dnia sprzedaży.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Usługodawca ma 14 dni od dnia złożenia żądania Klienta na rozpatrzenie tego żądania. Jeżeli w tym terminie nie ustosunkuje się do żądanie, oznacza to, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Cenę obniża się proporcjonalnie do ceny wynikającej z umowy; proporcja ta odpowiada wartości towaru wadliwego w stosunku do wolnego od wad
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi dostarczy towar na koszt Usługodawcy na adres: ul. 1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała.

§ 8

Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania usługi udostępnianej przez Usługodawcę w postaci Newslettera Sklepu internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.
 3. Usługodawca nie przesyła niezamówionej informacji handlowej osobom, które nie wyraziły zgody na jej otrzymywanie.
 4. W przypadku wyrażenia zgody, Klient będzie otrzymywać informację w formie listu elektronicznego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.
 6. Klient może w dowolnym momencie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z usługi Newslettera.

§ 9

Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Prawidłowe zarejestrowanie się w Sklepie internetowym jest traktowane jako zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można rozwiązać w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta. Zgłoszone żądanie usunięcia konta skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Usługodawca rozwiązując umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest poinformować Klienta o planowanym usunięciu konta Klienta w terminie 14 dni przed wykonaniem tej czynności. Informacja przekazywana jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Klienta.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń.

§ 10

Ogólne warunki korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z siecią Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów javascript.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy następujące usługi:
 • prezentowanie oferty Sklepu,
 • zawieranie Umów sprzedaży na odległość,
 • informowanie Klienta za pomocą Newslettera w szczególności o ofercie Sklepu, nowych produktach, aktualnych promocjach,
 • informowanie Klienta o realizacji złożonego zamówienia,
 • umożliwienie korzystania z indywidualnego Konta Klienta.
 1. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga Rejestracji.
 2. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………. lub też pisemnie na adres Usługodawcy – ul. 1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała. Rozpatrzenie tego rodzaju reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory, których nie można rozwiązać polubownie, powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych w tym zakresie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów, których nie można rozwiązać polubownie, powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Jacek Filipiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA IMPORT-EXPORT-PILGUNI Filipiak Jacek, NIP 5532133891, REGON 072300329, z miejscem wykonywania działalności w Bielsku- Białej (43-300) przy ulicy 1 Maja 24.
 2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Wszelkie uzyskane w trakcie rejestracji, składania oraz realizacji zamówień dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do świadczenia usług określonych powyżej.
 4. Klientowi przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy.
 1. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Po zakończeniu korzystania z usług przez Klienta, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, chyba że wyrazi on zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej http://www.pilguni.com.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 3. O treści zmian Regulaminu Klient korzystający z usług Sklepu internetowego zostanie powiadomiony przez Usługodawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej.
 4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług Sklepu internetowego podlega w całości prawu polskiemu, a w szczególności właściwym przepisom Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.